Fêste Grûn

€ 2000 Cultuur Gorredijk

Jan Arendz en Marijke Geertsma komme mei gitarist Eddie Mulder mei de nije foarstelling: Fêste Grûn fan Tjeerd Bischoff De foarstelling giet oer Renate, in sjoernaliste út ’e stêd dy’t troch in ûngelok mei de auto yn kontakt komt mei Rein, in boer fan’t plattelân. Se reitsje oan ’e praat en it docht bliken dat se it goed fine kinne. Rein is widner en wrakselt mei de problematyk fan it hjoed-de-dei ‘boerwêzen’ en de opfolging fan de pleats, dy’t al generaasjes lang yn de famylje is. Renate is troud en wrakselt mei de feroaringen yn har wurk en har thússituaasje. Sy ha ferskillende achtergrûnen, binne nijskjirrich nei elkoar en ferlieze harsels yn de blik fan dy oar. En troch de eagen fan dy oar begjinne sy op ’e nij nei harren eigen libben te sjen.

Fêste Grûn is in hertstochtlik ferhaal oer leafde en feroaring.

De reaksjes binne rûnom yn Fryslân geweldich!”