De Stichting

De doelstelling van de Van Teyens Fundatie is het in stand houden van de bezittingen, het Fundatiehuis en de familiegraven om vervolgens de inkomsten die hieruit ontstaan te besteden aan initiatieven (op het gebied van zorg, welzijn/maatschappij, cultuur, natuur/landschap & milieu) waarvan het effect een maatschappelijk belang voor de inwoners van de gemeente Opsterland heeft. 

VTF005VZ_bew.jpgVTF005VZ_bew.jpg
Het fundatiehuys — Het fundatiehuys
VTF005VZ_bew.jpgVTF005VZ_bew.jpg

De Van Teyens Fundatie is een officieel erkende ANBI instelling. Het RSIN nummer van de stichting is: 1.950.162. 

Hoe we onze doelstellingen willen bereiken staat vastgelegd in het beleidsplan. Nieuwsgierig? Lees ons actuele beleidsplan

Wil je inzicht in het beleid en de resultaten van het afgelopen jaar van de Van Teyens Fundatie? Lees ons actuele jaarverslag

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

a. het steunen van algemeen nut beogende organisaties en instellingen (al dan niet met een formele "ANBI"-status), werkzaam op kerkelijk, sociaal, maatschappelijk en medisch gebied, ten dienste van de verzorging, huisvesting, gezondheidszorg, welzijn en andere levensbehoeften van inwoners van de huidige gemeente Opsterland en naaste omgeving; 
 

b. het steunen van algemeen nut beogende organisaties en instellingen (al dan niet met een formele "ANBI"-status), die de gelegenheid bieden aan in de huidige gemeente Opsterland en naaste omgeving woonachtige jongeren en van uitkeringen afhankelijke ouderen, om door middel van het volgen van een (vervolg)opleiding, studie of (her)scholing, zich een zelfstandige plaats in de maatschappij te verwerven, respectievelijk het steunen van daarvoor in aanmerking komende personen rechtstreeks;

c. de instandhouding van “het Fundatiehuis” als monumentaal gebouw, bij voorkeur door verhuur aan een organisatie of instelling, werkzaam ten dienste van het hiervoor onder a genoemde. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kan de instandhouding ook worden gewaarborgd door commerciële verhuur aan een commerciële marktpartij. De doelstelling tot instandhouding van "het Fundatiehuis" vloeit rechtstreeks voort uit de opdracht van de legataris in het testament waarbij de stichting in het leven werd geroepen; 

d. de zorg voor de instandhouding en het onderhoud in goede staat van de familiegraven van de oprichters van de stichting op het kerkhof te Beetsterzwaag, met zerken, hekwerk enzovoort.

Het bestuur

Lees meer ->

Ontstaan Van Teyens Fundatie

Lees meer ->