Het beleidsplan

Beleidsplan 2023 van Stichting Van Teyens Fundatie.

Inkomsten

Bronnen
De stichting genereert haar inkomsten uit een aantal bronnen. Deze moeten er voor zorgen dat de continuïteit van de stichting wordt gewaarborgd. De inkomsten worden gebruikt voor het dekken van de "bedrijfskosten", het onderhoud van de bossen, het fundatiehuis, de familiegraven en voor donaties.

Pacht en erfpacht
Pacht en erfpacht zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten. De stichting bezit landbouwgrond welke grotendeels wordt verpacht maar ook voor een deel in erfpacht is uitgegeven. Daarnaast bezit de stichting bebouwde grond welke in erfpacht is uitgegeven. 

Subsidies
De stichting ontvangt van de overheid SNL-subsidie voor bossen. Hiermee wordt voor een deel het noodzakelijk onderhoud van de bossen bekostigd. Er moet daarvoor worden voldaan aan de eisen die de overheid stelt voor toekenning van deze subsidies.
Voor de landschapselementen is een overeenkomst gesloten met ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland. Hier zijn regels van het provinciebestuur aan verbonden.

Huur
De stichting bezit één gebouw: het Fundatiehuis. Dit gebouw wordt grotendeels verhuurd aan de huisartsenpraktijk De Fundatie in Beetsterzwaag. Een deel van het gebouw, met onder meer de regentenkamer, wordt door de stichting zelf gebruikt. De huuropbrengsten worden in belangrijke mate benut voor het onderhoud en instandhouding van het Fundatiehuis. Er wordt naar gestreefd om het gebouw, met name de buitenkant en het deel waar de regentenkamer zich bevindt, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te houden.

Rente
Uitgeleend geld levert rente op en deze rente behoort daarmee ook tot één van de inkomstenbronnen.

Schenkingen, erfstellingen en legaten
Van deze, in de statuten genoemde, opbrengstencategorie wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt. Initiatief daartoe wordt niet genomen aangezien de opbrengsten uit het vermogen van de stichting ruim voldoende zijn om aan de statutaire doelstellingen invulling te geven.

 

Het beheer van het vermogen
Inzake het beheer van het vermogen van de Stichting is het beleid in 2022 niet anders dan in voorgaande jaren. Het vermogen is en blijft belegd in:

  • landbouwgronden (pacht- en erfpachtopbrengsten)

  • ondergrond van woonhuizen (erfpachtopbrengsten)

  • het Fundatiehuis (huuropbrengsten)

  • leningen aan instellingen die een verbondenheid hebben met de statutaire doelstelling van de Stichting (renteopbrengsten)

Beleidsplan 2023

Prognose

Inkomsten
Bij de huidige omvang van het vermogen en de geldende pacht- en huurovereenkomsten is een inkomstenstroom te verwachten van bruto rond 408.500

 Daarnaast is sprake van een verwachte renteopbrengst voor 2022 van 5.800

 Totaal baten: 414.300

 

Uitgaven

 De kosten worden als volgt ingeschat:

Kosten landerijen, bosgronden en woonlocaties 85.000
Onderhoud pand 30.000
Overige bedrijfskosten 55.000

Totaal lasten 170.000

Per saldo beschikbaar uit exploitatie 244.300

Nodig voor instandhouding van het vermogen, wordt een inflatiecorrectie berekend, ter grootte van het inflatiepercentage van het CBS over het desbetreffende boekjaar. De inflatie wordt berekend over het totaal van de activa, verminderd met de materiële activa, van naar verwachting 10% 120.000 

Beschikbaar voor uitgaven aan doelstellingen van de Stichting in 2022: 124.300

De commissie VVB (Verlenen Van Bijdragen) zal het bestaande beleid ook in 2022 voortzetten ten einde binnen de statutaire doelstellingen het maximale aan bijdragen weg te kunnen zetten.

Door verruiming van het werkgebied van ‘dorp Beetsterzwaag en naaste omgeving’ naar de ‘inwoners van de gemeente Opsterland’ (wijziging van de statuten in 2016), is de verwachting dat dit succesvol zal zijn.